D E Z E M B E R   2 0 1 9


Am Altausseersee bei dichten Schneefall.
Winterlandschaft im Ausseerland